Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Columbus ma umowę inwestycyjną ws. możliwości nabycia 4 projektów farm PV

1
Podziel się:

Columbus Energy zawarł umowę inwestycyjną, na podstawie której nabył prawo do zakupu 4 spółek realizujących projekty farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda spośród zaproponowanych przez sprzedającego, podała spółka.

Columbus ma umowę inwestycyjną ws. możliwości nabycia 4 projektów farm PV

"Sprzedający zobowiązuje się na zasadzie odpowiedzialności gwarancyjnej, że m.in.:

- SPV oraz pozostałe SPV wezmą udział w aukcji OZE,

- niezwłocznie po opublikowaniu przez prezesa URE wyników aukcji OZE sprzedający przekaże Columbus listę SPV oraz pozostałych SPV, które wygrały aukcję OZE (wraz ze wskazaniem ceny za 1 MWh energii wskazaną w ofercie aukcyjnej dla tych SPV oraz pozostałych SPV oraz kompletną dokumentacją dla każdego SPV oraz pozostałego SPV).

- Columbus w terminie 45 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej będzie miał prawo złożenia sprzedającemu oświadczenia o wyborze SPV lub/oraz Pozostałych SPV z listy projektów, które wygrały aukcję OZE" - czytamy w komunikacie.

W przypadku, gdy Columbus zrezygnuje ze składania oświadczenia o wyborze sprzedający zapłaci Columbus świadczenie wynoszące 900 000 zł.

"Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi w terminie odpowiednio 30 dni od otrzymania oświadczenia o wyborze przez sprzedającego w przypadku SPV oraz/lub 120 dni od dni od otrzymania oświadczenia o wyborze przez sprzedającego w przypadku pozostałych SPV" - czytamy dalej.

Wraz z zawarciem umowy przyrzeczonej dotyczącej SPV, sprzedający będzie zobowiązany do zwarcia na żądanie Columbus Energy z tą SPV umowy zobowiązującej go do realizacji projektu rozwijanego przez SPV w formule EPC (wraz ze wszystkimi rynkowymi zobowiązaniami dotyczącymi realizacji prac oraz udzielanej rękojmi i gwarancji) w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

"Cena sprzedaży udziałów SPV należna na rzecz sprzedającego zostanie obliczona jako iloczyn kwoty 135 000 euro netto oraz liczby uzyskanych przez SPV 1MW mocy zainstalowanej dla danego projektu do 3 miejsc po przecinku, pomniejszony o dług netto SPV, powiększony o uiszczoną i nie zwróconą SPV kaucje wniesioną z tytułu aukcji oraz o zaliczkę wniesioną do operatora sieci na pokrycie kosztów przyłączenia. Wynagrodzenie sprzedającego z tytułu umowy EPC będzie stanowić iloczyn kwoty 2 800 000 zł netto oraz liczby uzyskanych przez SPV 1MW mocy zainstalowanej dla danego projektu (SPV oraz Pozostałych SPV) do 3 miejsc po przecinku, pomniejszony o iloczyn 135.000 euro oraz liczby uzyskanych przez SPV 1MW mocy zainstalowanej dla danego projektu (SPV oraz Pozostałych SPV) do 3 miejsc po przecinku" - podano także.

Strony uzgodniły też, że będą dążyć do nawiązania współpracy w formie utworzenia spółki celowej zgodnie z następującymi założeniami:

- umowa inwestycyjna zostanie zawarta do 31 stycznia 2021 r.;

- Columbus będzie posiadał 51% udziałów i głosów a sprzedający - 49% udziałów i głosów w spółce celowej;

- sprzedający zapewni, w okresie do 31 grudnia 2021 r. spółce celowej możliwość nabycia projektów PV (lub 100% udziałów w spółkach posiadających takie projekty) posiadających nie mniej niż 100 MW mocy wynikającej z uzyskanych przez te projekty warunków przyłączenia po cenie nie wyższej niż 45 000 euro za każdy 1 MW tej mocy, z tym zastrzeżeniem że te projekty/udziały nie będą obciążone zobowiązaniami osób trzecich i będą spełniać warunki rynkowe dla takich projektów w pozostałym zakresie.

Ponadto w powiązaniu z umową Columbus Energy Finanse zawarł umowę, na podstawie której udzieliła podmiotowi powiązanemu ze sprzedającym pożyczki w kwocie 6 mln zł, z przeznaczeniem wyłącznie na sfinansowanie kaucji na poczet uczestnictwa w aukcji zwykłej 3 grudnia 2020 r. związanej z realizacją projektów w ramach SPV i pozostałych SPV.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

energetyka
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(1)
faxxo
4 lata temu
Trzeba wspierać tę branże fotowoltaiczną, sam mam panele (od Maxcom eco energy) i jestem pewnym, że ta inwestycja zwróci mi się za jakiś czas.