Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

KNF: 512 z 545 banków spółdzielczych jest uczestnikami IPS

0
Podziel się:

Spośród 545 banków spółdzielczych działających w maju br. 512 banków było uczestnikami instytucjonalnych systemów ochrony (IPS - Institutional Protection Scheme), podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

KNF: 512 z 545 banków spółdzielczych jest uczestnikami IPS

"Na dzień pisania niniejszej informacji banków spółdzielczych jest 545 z tego:

  • 512 uczestniczących w IPS (316 w IPS BPS oraz 196 w IPS SGB);
  • 19 banków założycieli PBA SA nie będących uczestnikami IPS, których fundusze własne na koniec grudnia 2018 r. były mniejsze niż 5 mln euro;
  • 12 banków o funduszach własnych - na koniec 2018 r. - przewyższających 5 mln euro, które stały się samodzielne po zakończeniu 36-miesięcznego okresu przejściowego, o którym mowa w art. 22b ust. 12 ww. ustawy, bez konieczności uzyskania zgody KNF. Spośród tych banków 9 posiada akcje

PBA SA;

  • 2 banki działające samodzielnie, które jeszcze przed końcem 2017 r. uzyskały zgodę KNF na samodzielną działalność" - czytamy w raporcie "Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2018 r."

Na koniec grudnia 2018 r. działało 549 banków spółdzielczych, z czego 349 było zrzeszonych z BPS SA w Warszawie, a 196 z SGB-Banku SA w Poznaniu. Poza zrzeszeniami działały Krakowski Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Brodnicy. Ponadto Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Poznaniu oraz Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, które stały się samodzielne po zakończeniu 36-miesięcznego okresu przejściowego, o którym mowa w art. 22b ust. 12 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, podała też Komisja.

Spośród 549 banków spółdzielczych 504 banki były uczestnikami instytucjonalnych systemów ochrony (308 ze zrzeszenia BPS, 196 ze zrzeszenia SGB). Poza IPS funkcjonowało 45 banków spółdzielczych.

"Należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (j.t. Dz.U 2018 poz. 613) dotychczasowe umowy zrzeszenia przestały już obowiązywać w przypadku banków zrzeszonych ale pozostających poza IPS: w dniu 23 listopada 2018 r. umowa zrzeszenia SGB-Banku S.A. i w dniu 31 grudnia 2018 r. umowa zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oznacza to koniec 36-miesięcznego okresu przejściowego, o którym mowa w art. 22b ust. 12 ww. ustawy. Po zakończeniu wymienionego okresu przejściowego banki, które posiadają fundusze własne o równowartości 5 mln euro oraz nie są uczestnikami IPS i nie uzyskały samodzielności przed upływem okresu przejściowego stają się samodzielne z mocy ustawy, w szczególności nie jest wymagana zgoda KNF na ich samodzielną działalność. Nie wyklucza to ich przystąpienia do IPS, pod warunkiem podpisania nowej umowy zrzeszenia z jednym z banków zrzeszających" - zaznaczono w
raporcie.

Na koniec 2018 roku działały dwa Instytucjonalne Systemy Ochrony (w zrzeszeniu SGB i w zrzeszeniu BPS) utworzone na podstawie:

1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady numer 575/2013/UE z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012/UE oraz

2) Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw.

"Na koniec 2018 r. w Systemie Ochrony SGB funkcjonowało 196 banków spółdzielczych oraz SGB-Bank S.A., a w Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS 308 banków spółdzielczych oraz BPS S.A. Poza systemami IPS funkcjonowało 45 banków spółdzielczych" - czytamy dalej.

Oba systemy IPS pod względem aktywów stanowią 89,8% sektora banków spółdzielczych. W obu systemach uczestniczy 91,8% wszystkich podmiotów sektora banków spółdzielczych, które odpowiadają za wypracowanie 98,1% wyniku finansowego netto całego sektora.

"Na koniec grudnia 2018 r. aktywa uczestników obu Systemów Ochrony wyniosły łącznie 163,6 mld zł. Wynik netto uczestników na koniec 2018 r. osiągnął wartość 506 mln zł. Banki będące uczestnikami Systemów Ochrony prowadziły działalność poprzez 3 222 placówki, zaś zatrudnienie wynosiło 28 561 etatów" - napisano także.

"Portfel kredytowy bez instrumentów dłużnych dla banków zrzeszonych w Systemach Ochrony, na koniec 2018 roku wyniósł 79 289 mln zł i wzrósł w ciągu roku o 10,5%. W ciągu 2018 r. nastąpiło pogorszenie jakości portfela kredytowego, udział kredytów zagrożonych wzrósł z 7,6% na koniec 2017 roku do 8,9% na koniec 2018 roku. Jednocześnie nieznacznie wzrosło pokrycie rezerwami i odpisami wartości portfela kredytów zagrożonych z 45,7% na koniec 2017 roku do 46% na koniec 2018 roku" - czytamy dalej.

Fundusze własne banków należących do Systemów Ochrony na koniec grudnia 2018 r. były wyższe o 1 055,96 mln zł i wynosiły 12 267,37 mln zł. Łączny współczynnik kapitałowy wzrósł z 16,53% do 16,93%.

Według stanu na koniec 2018 r. oba IPS na rachunku Funduszu Pomocowego zgromadziły kwotę 820 mln zł, a dodatkowo w Bankach Zrzeszających dostępne są środki Minimum Depozytowego w kwocie 7 679 mln zł, które zabezpieczają ryzyko utraty płynności przez uczestników systemów ochrony, podsumowała Komisja.

Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)