Notowania

TAURONPE: strona spółki
18.01.2018, 11:20

TPE Zawarcie umowy zakupu węgla z Polską Grupą Górniczą S.A.

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 stycznia 2018 r. została zawarta umowa zakupu węgla („Umowa”) pomiędzy Spółką a Polską Grupą Górniczą S.A. („PGG”).
Przedmiotem Umowy jest zakup węgla energetycznego na potrzeby produkcyjne jednostek wytwórczych należących do Grupy TAURON. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Szacowana wartość dostaw określona na lata 2018-2021, przy założeniu ceny węgla ustalonej na rok 2018, wyniesie około 2,15 mld zł netto. Cena węgla została określona dla pierwszego rocznego okresu obowiązywania Umowy, natomiast w latach kolejnych będzie ona indeksowana w oparciu o formułę zawartą w Umowie, uwzględniającą zmiany warunków rynkowych. Umowa przewiduje kary umowne w wysokości 10 proc. wartości niezrealizowanych dostaw w danym okresie rocznym.

Inne komunikaty