Notowania

JWA: strona spółki
14.02.2018, 19:48

JWA Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd JWA S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 13 lutego 2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Krzysztofa Dzietczenia („Akcjonariusz”) złożone w trybie
art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 1382 z późń. zm.), zwana dalej „Ustawą o ofercie publicznej”, informujące, iż w wyniku zawarcia w dniu 2 lutego 2018 roku transakcji zakupu 17.611 akcji Spółki zwiększeniu uległ posiadany przez Akcjonariusza stan posiadania powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Transakcja została przeprowadzona w trybie sesyjnym na rynku NewConnect. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem przed ww. zmianą Krzysztof Dzietczenia posiadał 193.327 akcji Spółki, które uprawniały do 193.327 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiły 4,8332% w kapitale zakładowym oraz 4,8332% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. Po ww. zmianie Krzysztof Dzietczenia posiada 210.938 akcji Spółki, które uprawniają do 210.938 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowią 5,2735% w kapitale zakładowym oraz 5,2735% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. Krzysztof Dzietczenia poinformował również, że w odniesieniu do niego nie występują podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje Spółki.

Inne komunikaty