Notowania

INT Informacja o uchwale Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok.6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 ("Spółka") przekazuje informację o podjęciu Uchwały przez Radę Nadzorczą Internity SA w sprawie pozytywnej oceny planowanego przez Zarząd Spółki procesu nabywania przez Spółkę akcji własnych oraz w przedmiocie zatwierdzenia projektu odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Projekt uchwały WZA stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty