Notowania

EFIXDM: strona spółki
11.04.2018, 10:47

EFX Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI RB_ASO numer 3/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. Zarząd Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że do Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. w dniu 11 kwietnia 2018 r. wpłynęło zawiadomienie następującej treści:
„Marek Żywicki i Anna Żywicka jako akcjonariusze Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. (dalej: Zawiadamiający), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. ( Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm) zawiadamiają o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce EFIX Dom Maklerski S.A. poniżej progu 25 %. Zmiana nastąpiła w wyniku zawarcia 2 umów cywilno- prawnych w dniu 05.04.2018 r. z Rymaszewski Asset ltd reprezentowanym przez Pana Ireneusza Rymaszewskiego, Zawiadamiający zbyli łącznie 64 500 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset) sztuk akcji imiennych Spółki EFIX Dom Maklerski SA. Przed zawarciem umowy Zawiadamiający Marek Żywicki posiadał 234 904 sztuk akcji Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. dających 467 904 głosów, co stanowiło 25,94 % udział w kapitale oraz 29,41 % udział w głosach na WZA w Spółce EFIX Dom Maklerski S.A. Przed zawarciem umowy Zawiadamiająca Anna Żywicka posiadała 12 750 sztuk akcji Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. dających 25 500 głosów, co stanowiło 1,41 % udział w kapitale oraz 1,6 % udział w głosach na WZA w Spółce EFIX Dom Maklerski S.A. Łącznie przed zawarciem umów Zawiadamiający posiadali 247 654 sztuk akcji Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. dających 493 404 głosów, co stanowiło 27,34 % udział w kapitale oraz 31,01 % udział w głosach na WZA w Spółce EFIX Dom Maklerski S.A. Po zawarciu powyższych umów Zawiadamiający Marek Żywicki posiada 183 154 akcje, dających 364 404 głosów, co stanowi 20,22 % w kapitale zakładowym i 22,91 % w ogólnej liczbie głosów. Zawiadamiająca Anna Żywicka nie posiada akcji spółki EFIX Dom Maklerski S.A. Nie występują inne podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje spółki EFIX Dom Maklerski S.A. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.” Ponadto Zarząd w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia aktualny akcjonariat.

Załączniki

Inne komunikaty