TAURONPE: strona spółki
26.04.2018, 14:45

TPE Szacunkowe wyniki Grupy TAURON Polska Energia za I kwartał 2018 r.

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz dane operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia („Grupa TAURON”) za I kwartał 2018 r.
Wybrane szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2018 r.: Przychody ze sprzedaży: 4 826 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 1 292 mln zł w tym: a) EBITDA segmentu Wydobycie: 10 mln zł b) EBITDA segmentu Wytwarzanie: 465 mln zł c) EBITDA segmentu Dystrybucja: 638 mln zł d) EBITDA segmentu Sprzedaż: 178 mln zł EBIT (zysk operacyjny): 875 mln zł Zysk netto: 637 mln zł CAPEX: 569 mln zł Dług netto na dzień 31.03.2018 r: 8 419 mln zł Wskaźnik dług netto/EBITDA na dzień 31.03.2018 r.: 2,3x Wybrane szacunkowe dane operacyjne za I kwartał 2018 r.: Produkcja węgla handlowego: 1,42 mln ton Sprzedaż węgla handlowego: 1,43 mln ton Produkcja energii elektrycznej brutto: 3,94 TWh Produkcja ciepła: 5,68 PJ Dystrybucja energii elektrycznej: 13,5 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 13 TWh) Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 9,27 TWh Istotne czynniki mające wpływ na wyniki I kwartału 2018 r. (w porównaniu z I kwartałem 2017 r.): - rozwiązanie rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych w TAURON Wytwarzanie S.A. w wysokości 230 mln zł (segment Wytwarzanie). Informacja o rozwiązaniu rezerw została przekazana do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym nr 12/2018 z 6 kwietnia 2018 r. - koszty finansowe z tytułu ujemnych różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON w I kwartale 2018 r. o 22 mln zł. W I kwartale 2017 r. ujęcie różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON o 74 mln zł (brak wpływu na EBITDA), - koszty finansowe w wysokości 30 mln zł z tytułu wyceny pożyczek udzielonych Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. przez TAURON Polska Energia S.A. (skutek podpisania porozumienia konsolidującego dług Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. wobec TAURON Polska Energia S.A.), co wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON w I kwartale 2018 r. (brak wpływu na EBITDA). Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2018 r., którego publikację zaplanowano na 16 maja 2018 r.

Inne komunikaty

Notowania