Notowania

ABAK: strona spółki
5.06.2018, 13:03

ABK Informacja o zmianach w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABAK SA wraz z projektem uchwał.

Zarząd Abak S.A. ('Spółka') informuje, iż otrzymał w dniu 5 czerwca 2018r. od akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego ABAK S.A. żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. następującego punktu:
1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za lata obrotowe poprzedzające rok obrotowy 2017r. z kapitału zapasowego Spółki. Spółka działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającej na zmianie dotychczasowego punktu 14 porządku obrad (który omyłkowo stanowił powielenie punktu 11) i dodanie w tym punkcie porządku obrad punktu o następującej treści: 14) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za lata obrotowe poprzedzające rok obrotowy 2017r. z kapitału zapasowego Spółki. Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Abak S.A. za rok obrotowy 2017. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2017. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Abak S.A. za rok obrotowy 2017. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2017. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za lata obrotowe poprzedzające rok obrotowy 2017r. z kapitału zapasowego Spółki. 15. Wolne głosy i wnioski. Zamknięcie obrad. Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, obejmujące skorygowaną w związku ze zmianą porządku obrad uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz uchwałę w sprawie pokrycia straty netto za lata obrotowe poprzedzające rok obrotowy 2017r. z kapitału zapasowego Spółki. Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ Spółki dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.abak.com.pl w zakładce "RELACJE INWESTORSKIE".

Załączniki

Inne komunikaty