Notowania

MCP MCP Publica sp. z o.o.: zmiana nazwy na Booost sp. z o.o., wejście w obszar działalności big data i performance marketing oraz zmiany w strukturze udziałowej

Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), informuje, że w związku z wejściem spółki zależnej, MCP Publica sp. z o.o. (dalej: "Spółka zależna"), w nowy obszar działalności, zdecydował o przeniesieniu własności udziałów Spółki zależnej na The Digitals sp. z o.o. Spółka zależna prowadzić będzie obecnie działalność pod firmą Booost sp. z o.o. w zakresie produktów i usług big data oraz performance marketing. Spółka będzie raportować w ramach Grupy S/F do Marcina Jeziorskiego, Wiceprezesa Zarządu Emitenta.
W dniu 13 czerwca 2018 r. Emitent zawarł z The Digitals sp. z o.o., Panią Łucją Gdala, Panem Sławomirem Kornickim oraz Spółką zależną, umowę inwestycyjną (dalej: "Umowa inwestycyjna"). W Umowie inwestycyjnej Strony postanowiły m.in. o: 1) Sprzedaży przez Emitenta udziałów w MCP Publica sp. z o.o. spółce The Digitals sp. z o.o., Pani Łucji Gdala oraz Panu Sławomirowi Kornickiemu, 2) Dokonaniu zmian umowy Spółki zależnej, 3) Ustaleniu warunków udzielenia pożyczki Spółce zależnej oraz przeznaczeniu tych środków, 4) Zasadach rozporządzania udziałami Spółki zależnej. W tym samym dniu Emitent zbył 100% udziałów w Spółce zależnej, w ten sposób, że The Digitals sp. z o.o. nabyła 1.300 udziałów Spółki zależnej, a Pani Łucja Gdala i Pan Sławomir Kornicki nabyli po 350 udziałów Spółki zależnej, za cenę nominalną. Jednocześnie dokonano zmian umowy Spółki zależnej oraz zmian w zarządzie. Z funkcji członka zarządu Spółki zależnej odwołana została Pani Anna Korsak, natomiast Pani Łucja Gdala i Pan Sławomir Kornicki zostali powołani na stanowiska członków zarządu.

Inne komunikaty