Notowania

KLEBAINV: strona spółki
13.06.2018, 14:51

KIN Informacja o niezapłaceniu odsetek od obligacji CU2016

Zarząd Prima Park S.A. (dalej Emitent) informuje, że w dniu 13 czerwca 2018 r. Emitent nie wypłacił odsetek od obligacji serii: CU2016 za V okres odsetkowy, których termin zapłaty przypadał na dzień 13 czerwca 2018 r. Zobowiązania z tytułu odsetek wynoszą 7.114,00 zł.
Powodem niezapłacenia należnych obligatariuszom kwot jest brak środków pieniężnych. Emitent dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego uregulowania zobowiązań wobec obligatariuszy.

Inne komunikaty