Notowania

FERRUM: strona spółki
13.06.2018, 16:33

FER Informacja nt. umowy ramowej zawartej z WĘGLOKOKS S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2015 w sprawie zawarcia umowy ramowej z WĘGLOKOKS S.A. określającej ramowe zasady współpracy w zakresie dostaw materiałów i półproduktów hutniczych, Zarząd FERRUM S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 13 czerwca 2018 r. Spółka korzystając z uprawnienia opisanego szczegółowo w ww. raporcie bieżącym w zakresie możliwości zakończenia współpracy bez zachowania okresu wypowiedzenia, skierowała w tym trybie do WĘGLOKOKS S.A jednostronne oświadczenie o zakończeniu współpracy w zakresie uregulowanym ww. umową ramową. Spółka wyjaśnia, że zgodnie z zapisami umowy przyczyną uprawniającą FERRUM S.A. do podjęcia takich działań jest brak dostaw materiałów przez WĘGLOKOKS S.A. na rzecz Spółki w określonym umownie okresie oraz nieistnienie jakichkolwiek zobowiązań Spółki wobec tego kontrahenta z tytułu umów wykonawczych. Dodatkowo Spółka informuje, że pomimo złożonego oświadczenia nie wyklucza w przyszłości wznowienia współpracy z WĘGLOKOKS S.A. w zakresie dostaw materiałów.
Ponadto Emitent wyjaśnia, że powyższe nie będzie negatywnie wpływać na bieżącą działalność operacyjną Spółki, w tym na realizację bieżących zakupów materiałów wsadowych.

Inne komunikaty