Notowania

KVT Informacja nt. współpracy z Grupą BGŻ BNP Paribas S.A.

Zarząd Krynica Vitamin S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 20 czerwca 2018 r. do Spółki wpłynęła obustronnie podpisana dokumentacja dotycząca nawiązania współpracy z Grupą BGŻ BNP Paribas polegającej na zawarciu przez Spółkę z Grupą BGŻ BNP Paribas S.A. umowy o obsługę bieżącą Spółki, zawierającą kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 3 mln zł (bieżący okres udostępnienia wynosi dwanaście miesięcy z możliwością przedłużenia do ostatecznej spłaty ww. kredytu ustalonej na dziesięć lat) oraz limit faktoringowy do wysokości 15 mln zł.
Zabezpieczeniem kredytu i limitu faktoringowego jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz umowa cesji trójstronnej zawarta pomiędzy Spółką a podmiotami z Grupy BGŻ BNP Paribas S.A. tj. Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. oraz BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. jako faktorem, a w zakresie umowy faktoringu dodatkowo również zastaw finansowy na prawach do środków pieniężnych zapisanych na rachunku bankowym Spółki prowadzonym przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. W pozostałym zakresie, w tym zakresie możliwości wypowiedzenia lub odstąpienia od ww. umów, zasady współpracy w zakresie przedmiotowego kredytu w rachunku bieżącym oraz faktoringu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty