Notowania

FITEN: strona spółki
26.06.2018, 16:46

FTN Otrzymanie przez Spółkę decyzji w ramach kontroli podatkowej prowadzonej przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017, Zarząd FITEN S.A. w restrukturyzacji (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2018 r. doręczono mu decyzję Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie (dalej: Naczelnik) wydaną w wyniku postępowania kontrolnego obejmującego swoim zakresem sprawdzenie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług (dalej: VAT) za poszczególne miesiące od czerwca 2013 r. do kwietnia 2014 r. (dalej: Decyzja).
Z treści Decyzji wynika, że na wcześniejszym etapie obrotu energią elektryczną nabywaną od kontrahenta nie został odprowadzony podatek VAT należny od sprzedaży tej energii. W ocenie Naczelnika, Spółka nie dochowała należytej staranności przy weryfikacji kontrahenta, a co za tym idzie, Spółka nie miała prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakturach wystawionych przez tego kontrahenta. W rezultacie, Naczelnik uznał, że Spółka zawyżyła wykazane w deklaracjach podatkowych kwoty podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 38.886.084,27 zł. Z akt postępowania kontrolnego wynika, że Spółka nie była jedynym polskim podmiotem, który prowadził wymianę handlową z tym kontrahentem na hurtowym rynku energii elektrycznej. W opinii Spółki zarzuty przedstawione w uzasadnieniu Decyzji są w całości nieuzasadnione, tak co do ustaleń faktycznych, jak i oceny prawnej. Decyzja nie jest ostateczna i podlega zaskarżeniu. W związku z tym, Spółka zamierza złożyć w ustawowym terminie 14 dni odwołanie od Decyzji oraz podjąć wszelkie kroki prawne konieczne do wykazania braku podstaw do przyjęcia niekorzystnego dla Spółki rozstrzygnięcia. W ocenie Spółki, Spółka dochowała należytej staranności przy weryfikacji kontrahenta. Doradcą Spółki i pełnomocnikiem w zakresie przedmiotowego postępowania podatkowego jest Ernst & Young Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. Dodatkowo, Zarząd Spółki informuje, że w wyniku objęcia Spółki ochroną wynikającą z toczącego się postępowania sanacyjnego (raport bieżący nr 8/2016), zobowiązanie podatkowe – w przypadku utrzymania w mocy Decyzji przez organ drugiej instancji – będzie objęte tym postępowaniem i z tego względu niedopuszczalna będzie jego przymusowa egzekucja, zaś jego ewentualna spłata będzie mogła nastąpić tylko zgodnie z treścią zawartego układu. Ze względu na wysokość zobowiązania podatkowego, Spółka uznaje niniejszą informację za istotną.

Inne komunikaty