Trwa ładowanie...
Notowania
PEP: strona spółki
28.06.2018, 13:40

PEP Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie, wypełniając obowiązek wynikający z przepisu art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2018.512 t.j. z dnia 2018.03.12) niniejszym informuje, iż w dniu 28 czerwca 2018 r. otrzymał od Pani Dominiki Kulczyk oraz od Pana Sebastiana Kulczyka zawiadomienie o następującej treści:
„W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) („Ustawa”), Sebastian Kulczyk oraz Dominika Kulczyk zawiadamiają niniejszym, że na skutek podziału spadku po dr Janie Kulczyku, Dominika Kulczyk nie posiada już akcji Polenergia S.A. („Spółka”). Jednocześnie Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk informują, że na skutek podziału spadku Sebastian Kulczyk obecnie posiada pośrednio 22.811.757 (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, stanowiących 50,2% (słownie: pięćdziesiąt i dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 22.811.757 (słownie: dwudziestu dwóch milionów ośmiuset jedenastu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu siedmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 50,2% (słownie: pięćdziesiąt i dwie dziesiąte procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na podstawie testamentu pozostawionego przez dr Jana Kulczyka, Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk (jako współwłaściciele) odziedziczyli m.in. 100% (słownie: sto procent) udziałów w spółce Luglio Limited („Luglio”), spółce prawa cypryjskiego, będącej podmiotem dominującym wobec Kulczyk Investments S.A. („KI”), która - za pośrednictwem Mansa Investments sp. z o.o. - posiada 22.811.757 (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, stanowiących 50,2% (słownie: pięćdziesiąt i dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 22.811.757 (słownie: dwudziestu dwóch milionów ośmiuset jedenastu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu siedmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 50,2% (słownie: pięćdziesiąt i dwie dziesiąte procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z prawem cypryjskim Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk byli współwłaścicielami 100% (słownie: stu procent) udziałów Luglio, przy czym w świetle prawa cypryjskiego każde z nich było uważane za właściciela wszystkich udziałów objętych współwłasnością. Mając na uwadze powyższe, stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk informują, że przed dniem podziału spadku, o którym mowa w niniejszym zawiadomieniu, każde z nich posiadało pośrednio 22.811.757 (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, stanowiących 50,2% (słownie: pięćdziesiąt i dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 22.811.757 (słownie: dwudziestu dwóch milionów ośmiuset jedenastu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu siedmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 50,2% (słownie: pięćdziesiąt i dwie dziesiąte procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie, zgodnie z wymogami prawa cypryjskiego, Sebastian Kulczyk był tzw. starszym wspólnikiem (ang. senior shareholder), posiadającym głos decydujący w przypadku braku porozumienia pomiędzy współwłaścicielami odnośnie do sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów. W konsekwencji, Sebastian Kulczyk (indywidualnie) – w związku z posiadaniem statusu i uprawnień starszego wspólnika – był podmiotem dominującym wobec Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy. W następstwie zniesienia współwłasności na podstawie umowy (ang. Instrument of Transfer) zawartej w dniu 26 czerwca 2018 roku Sebastian Kulczyk stał się jedynym właścicielem 100% (słownie: stu procent) udziałów w Luglio, które przed tym dniem stanowiły przedmiot współwłasności Sebastiana Kulczyka i Dominiki Kulczyk. W konsekwencji Sebastian Kulczyk pozostaje podmiotem dominującym wobec Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy. Wobec powyższego, stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk informują, że obecnie Sebastian Kulczyk posiada pośrednio 22.811.757 (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, stanowiących 50,2% (słownie: pięćdziesiąt i dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 22.811.757 (słownie: dwudziestu dwóch milionów ośmiuset jedenastu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu siedmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 50,2% (słownie: pięćdziesiąt i dwie dziesiąte procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, natomiast Dominika Kulczyk nie posiada (pośrednio ani bezpośrednio) akcji Spółki. Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk informują, że Sebastian Kulczyk posiada akcje objęte niniejszym zawiadomieniem pośrednio, za pośrednictwem Luglio, KI oraz Mansa Investments sp. z o.o. Żadne inne podmioty zależne od Sebastiana Kulczyka lub Dominiki Kulczyk nie posiadają akcji Spółki. Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk informują, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk informują, że liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byliby uprawnieni lub zobowiązani Sebastian Kulczyk bądź Dominika Kulczyk, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0 (słownie: zero). Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk informują, że liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi 0 (słownie: zero).”

Inne komunikaty