Notowania

KIN Informacja o niezapłaceniu odsetek od obligacji serii Z oraz A2

Zarząd Prima Park S.A. (Emitent), informuje, iż Emitent nie wypłacił odsetek od obligacji serii Z oraz A2. Zobowiązania z tytułu odsetek od tych obligacji wynoszą łącznie 29.764,43 zł netto, w tym odpowiednio:
a) 23.251,22 zł netto za V okres odsetkowy obligacji serii Z, b) 6.513,21 zł netto za IV okres odsetkowy obligacji serii A2. Powodem niewypłacenia należnej Obligatariuszom kwot jest brak środków pieniężnych. Emitent dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego uregulowania zobowiązań wobec obligatariuszy.

Inne komunikaty