Notowania

TAURONPE: strona spółki
26.07.2018, 13:40

TPE Informacja w sprawie warunków zawieszających wynikających z Umowy Inwestycyjnej

Niniejszy raport jest publikowany w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 z 28 marca 2018 r. dotyczącego podpisania dokumentacji transakcyjnej określającej zasady inwestycji Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych i Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych – Dłużnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (łącznie: „Fundusze”), zarządzanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. („PFR”), w spółkę Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. („Spółka Celowa”), realizującą projekt budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie.
Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w ocenie Emitenta według stanu na 26 lipca 2018 r. zostały spełnione wszystkie warunki zawieszające wymagane do przystąpienia Funduszy do Spółki Celowej określone w Umowie Inwestycyjnej podpisanej przez Emitenta, Fundusze i Spółkę Celową 28 marca 2018 r. („Umowa Inwestycyjna”), których realizacja miała nastąpić w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej, tj.: (i) Emitent i PFR uzyskali bezwarunkową zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu przez Emitenta oraz PFR wspólnego przedsiębiorcy o nazwie Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o., o której Emitent powiadomił raportem bieżącym nr 23/2018 z 17 lipca 2018 r., (ii) Emitent i Spółka Celowa zawarły Umowę Sprzedaży Energii Elektrycznej i Umowę Sprzedaży Węgla, (iii) Emitent i Spółka dokonali uzgodnionych w Umowie Inwestycyjnej czynności prawnych. Zgodnie z Umową Inwestycyjną Fundusze mogą przedstawić swoje stanowisko dotyczące spełnienia wyżej wymienionych warunków zawieszających w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia im zawiadomienia o spełnieniu ostatniego warunku zawieszającego. Emitent informuje także, że złożył wniosek o wydanie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej decyzji zatwierdzającej warunki Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej jako uprzedniego porozumienia cenowego („Decyzja APA”). Zgodnie z Umową Inwestycyjną warunek ten powinien zostać spełniony w terminie 7 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej, tj. do 28 października 2018 r. Decyzja APA będzie ostatnim dokumentem, który Emitent powinien uzyskać w ramach realizacji warunków zawieszających przystąpienia Funduszy do Spółki Celowej.

Inne komunikaty