Notowania

BUMECH: strona spółki
17.08.2018, 12:06

BMC Wybór najkorzystniejszej oferty spółki zależnej

BUMECH S.A. w restrukturyzacji (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 17.08.2018 roku powziął wiadomość, że w wyniku dwóch postępowań przeprowadzanych w trybie aukcji elektronicznej dla realizacji zamówień pn:
1. „Wykonanie pobierki spągu przekopu wznoszącego Z-VI i przecinki N-9 pokł. 404/1 wraz z zabudową wzmocnienia wyrobisk tzw. „bramek” oraz przebudowa z pobierką spągu w pochylni N-1 pokł. 404/1 w JSW S.A. KWK Pniówek”, 2. „Wykonanie chodnika transportowego I na poziomie 853 dla KWK Pniówek” doszło do wyboru najkorzystniejszych dwóch ofert Konsorcjów złożonych ze spółki zależnej Emitenta – Bumech Mining Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Generalny Wykonawca), Bytomskiego Zakładu Usług Górniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (Lider Konsorcjum) oraz BEPRINŻ STREFA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Zabrzu (Uczestnik Konsorcjum). Wylicytowana kwota podczas aukcji elektronicznej dla zamówienia wskazanego w punkcie 1 wynosi 4 008 062,16 złotych netto, natomiast dla zamówienia w punkcie 2 wynosi 1 488 703,99 złotych netto. O podpisaniu umów z Zamawiającym Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Inne komunikaty