Notowania

KIN Niewykupienie w terminie obligacji serii EU2017

Zarządca Prima Park S.A. informuje, iż Emitent nie wypłacił odsetek od obligacji serii EU2017 za VI okres odsetkowy. Zobowiązania z tytułu odsetek od tych obligacji wynoszą łącznie 3.364,93 zł.
Powodem niewypłacenia należnej obligatariuszom kwot jest brak środków pieniężnych. Emitent dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego uregulowania zobowiązań wobec obligatariuszy. Osoby reprezentujące spółkę: Agnieszka Holender – Zarządca

Inne komunikaty