Notowania

MCP Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w
dniu 26 września 2018 roku otrzymał od Pana Artura Osuchowskiego – Członka Rady Nadzorczej MEDIACAP S.A., powiadomienie o nabyciu akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty