Notowania

BML Rejestracja zmian Statutu Spółki

Zarząd „BIOMED-LUBLIN” Wytwór (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Spółka powzięła informację o rejestracji w dniu 24 września 2018 roku, przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany § 1 Statutu Spółki.
Wskazana wyżej zmiany Statutu Spółki została dokonana uchwałą nr 24/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 19/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r., natomiast w załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu uwzględniający dokonane zmiany. Spółka poniżej podaje treść dotychczasowego oraz zmienionego § 1 Statutu Spółki, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Brzmienie § 1 Statutu Spółki przed zmianą: „§ 1. Firma Spółki brzmi: "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy firmy w skrócie "BIOMED-LUBLIN" WSiSz S.A., odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.” Brzmienie § 1 Statutu Spółki po zmianie: „§ 1. Firma Spółki brzmi: "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy firmy w skrócie "BIOMED-LUBLIN" WSiSz S.A. lub Biomed Lublin S.A., odpowiednika tych skrótów w językach obcych oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.” Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian. Podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Załączniki

Inne komunikaty