Notowania

CNT: strona spółki
3.10.2018, 14:32

CNT Aktualizacja informacji nt. sprzeciwów zgłoszonych do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z dnia 7 czerwca 2018 r.

W nawiązaniu do informacji przekazanych raportem bieżącym nr 50/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie oddalenia wniosku o zabezpieczenie roszczenia o uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”, „CNT S.A.") informuje, że w dniu 3 października 2018 r. do Spółki wpłynął odpis postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach V Wydział Cywilny („Sąd”) z dnia 24 września 2018 roku, w którym Sąd postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poprzez wstrzymanie jej wykonania na czas trwania postępowania.
W/w rozstrzygniecie zapadło w wyniku rozpoznania zażalenia Akcjonariusza Spółki na orzeczenie wydane przez Sąd Okręgowy w Katowicach XIII Wydział Gospodarczy, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 50/2018, który to Akcjonariusz głosował przeciwko ww. uchwale i żądał zaprotokołowania sprzeciwu oraz wniósł o zabezpieczenie powództwa przed wniesieniem pozwu o uchylenie tej uchwały. W uzasadnieniu wydanego postanowienia Sąd wskazał, iż roszczenie zostało uprawdopodobnione w stopniu wymaganym do udzielenia zabezpieczenia, a nadto że wnioskodawca ma interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia, jako że zniesienie dematerializacji akcji jest operacją trudną do odwrócenia. Sąd podkreślił jednak, że udzielenie zabezpieczenia nie przesądza o zasadności powództwa co do istoty sprawy. Postanowienie Sądu jest prawomocne i nie przysługuje od niego zażalenie. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Inne komunikaty