Notowania

KIN Niewykupienie w terminie obligacji oraz brak zapłaty odsetek od obligacji

Prima Park S.A. (dalej Emitent) informuje, iż nie wypłacił wartości nominalnej obligacji serii Z, wyemitowanych przez Spółkę, Zobowiązania z tytułu niewykupionych obligacji serii Z wynoszą 1.645.000,00 zł.
Emitent informuje jednocześnie, iż nie wypłacił odsetek od obligacji serii Z oraz A2. Zobowiązania z tytułu odsetek od tych obligacji wynoszą odpowiednio: - 29.017,80 zł za VI okres odsetkowy obligacji serii Z; - 8.127,00 zł za V okres odsetkowy obligacji serii A2. Powodem niewypłacenia należnej obligatariuszom kwot jest brak środków pieniężnych. Emitent dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego uregulowania zobowiązań wobec Obligatariuszy. Emitent poinformuje niezwłocznie raportem bieżącym o dokonaniu wykupu obligacji serii Z oraz o zapłaceniu odsetek od obligacji serii A2. Osoby reprezentujące spółkę: Agnieszka Holender – Zarządca

Inne komunikaty