Notowania

CPS Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - zawiadomienie drugie

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie („Cyfrowy Polsat”, „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu o planowanym połączeniu Cyfrowego Polsatu oraz Cyfrowego Polsatu Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, Polska, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000373011 („CPTM” lub „Spółka Przejmowana”), w której Cyfrowy Polsat S.A. posiada 100% akcji w kapitale zakładowym.
Połączenie nastąpi poprzez: (i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz (ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH. W wyniku połączenia Cyfrowy Polsat – zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH – wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa CPTM. Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 12 września 2018 roku i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 187/2018 (5575) poz. 41721 w dniu 26 września 2018 roku. Jednocześnie Zarząd Cyfrowego Polsatu informuje, iż następujące dokumenty: • Plan Połączenia, • Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeżeli opinia lub raport były sporządzane), • Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek, • Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek, • Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2018 roku, • Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2018 roku, („Dokumenty Połączeniowe”) będą dostępne do wglądu akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu począwszy od dnia publikacji pierwszego zawiadomienia, to jest od 26 września 2018 roku do dnia podjęcia uchwały w sprawie połączenia. Na podstawie art. 499 § 4 KSH, z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie zostało sporządzone oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej. Dokumenty Połączeniowe będą dostępne do wglądu w siedzibie Cyfrowego Polsatu przy ul. Łubinowej 4a w Warszawie, w budynku B1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00. Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Cyfrowego Polsatu odpisów Dokumentów Połączeniowych. Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2018-11-08
CPS QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21,80
0,00
2018-11-02
CPS Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 31 października 2018 roku
22,10
-1,72
2018-10-31
CPS Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 31 października 2018 roku
22,60
-2,57
2018-10-24
CPS Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. wstępnych działań związanych z potencjalnym refinansowaniem zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji
23,12
-0,61
2018-10-11
CPS Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - zawiadomienie drugie
23,44
-1,11
2018-10-04
CPS Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 31 października 2018 roku oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.
22,34
0,00
2018-09-26
CPS Decyzja o nabyciu 58.709.376 akcji spółki „Netia” S.A. z siedzibą w Warszawie od Karswell Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr w dniu 2 października 2018 r.
22,26
+1,26
2018-09-26
CPS Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
22,26
+0,36
2018-08-23
CPS PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22,18
0,00
2018-07-16
CPS Utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie z dnia 15 lutego 2018 roku
23,78
-2,86