Notowania

REDWOOD: strona spółki
8.11.2018, 17:16

RWD Informacja dotycząca wydania przez Radę Nadzorczą opinii w przedmiocie raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r.

Zarządca REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 08.11.2018 r. dokonuje korekty skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r.
Korekta dotyczy uzupełnienia ww. raportu o opinię Rady Nadzorczej Emitenta, która została przyjęta w dniu 08.11.2018 r., w związku z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r., w treści którego odmówiono sformułowania wniosku na temat przedstawionego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Emitent informuje, że opinia Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie jest następująca: W ocenie Rady Nadzorczej, śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej REDWOOD za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 w oparciu o posiadane materiały uzyskane od jednostek zależnych, zostało sporządzone prawidłowo.

Inne komunikaty