Notowania

URSUS: strona spółki
8.11.2018, 19:11

URS Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych

Zarząd URSUS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnych, których przekazanie zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.
I. „Zarząd URSUS S.A. informuje, że w dniu 10 października 2018 roku Emitent złożył do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 roku (Dz. U. z 2015r., poz. 978 ze zm.) (dalej Prawo Restrukturyzacyjne). Emitent we wniosku zawnioskował o przeprowadzenie restrukturyzacji w przyspieszonym postępowaniu układowym - art. 2 pkt 2 Prawa Restrukturyzacyjnego. Decyzja Zarządu podyktowana była troską o kontynuowanie działalności Spółki, jak również szacunkiem dla zobowiązań Spółki i jej wierzycieli. Przyspieszone postępowanie układowe, zawarcie układu i wykonanie go jest drogą zapewniającą najwyższy możliwy poziom wykonania zobowiązań. Złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości Emitenta poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji przy zabezpieczeniu praw wszystkich wierzycieli Emitenta. Zarząd Emitenta zamierza podejmować czynności prawne i faktyczne, które będą zmierzać do poprawy sytuacji ekonomicznej Spółki i mających na celu przywrócenie Spółce zdolności do wykonywania zobowiązań, jednocześnie korzystając z ochrony przed egzekucją. Niniejsza informacja poufna stanowi etap procesu w rozumieniu art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE) zwanego dalej "Rozporządzeniem". Na powyższy etap składając się następujące zdarzenia: 1. Podjęcie decyzji o przystąpieniu do sporządzania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego; 2. Złożenie wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego; 3. Otwarcie postępowania przez właściwy Sąd. Na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia, Spółka wraz z publikacją niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia ww. informacji poufnej, podając jednocześnie uzasadnienie istnienia przesłanek opóźnienia ujawnienia informacji poufnych wskazanych w art. 17 ust. 4 pkt a – c Rozporządzenia. Głównym powodem opóźnienia publikacji informacji poufnej w zakresie ochrony prawnie uzasadnionych interesów Spółki była poważnie i bezpośrednio zagrożona kondycja finansowa Spółki, w sytuacji gdy nie mają zastosowania przepisy dotyczące upadłości bądź restrukturyzacji, a niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej zagrażałoby interesom akcjonariuszy, wierzycieli oraz Spółce. Ustalenia w tym zakresie dokonane zostały w oparciu o regulację przepisów Prawa Restrukturyzacyjnego w zakresie początku ochrony dłużnika. Ujawnienie informacji o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Spółki na podstawie ustawy Prawo Restrukturyzacyjne przed wydaniem przez Sąd postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, spowodowałoby działania prawne niektórych wierzycieli zmierzające do uszczuplenia środków obrotowych Spółki, co w konsekwencji uniemożliwiłoby działalność operacyjną Spółki, realizację postępowania restrukturyzacyjnego i oznaczałoby znaczącą szkodę dla akcjonariuszy Spółki i pozostałych wierzycieli. Opóźnienie publikacji informacji poufnej, do czasu wydania przez Sąd postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego ma na celu ochronę Spółki, jej akcjonariuszy i kontrahentów, a wynika z przepisów Ustawy Prawo Restrukturyzacyjne. Zgodnie z Ustawą z dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego przez Sąd, Spółka będzie podlegać ochronie prawnej przed wierzycielami, na podstawie przepisów Ustawy, co w opinii Zarządu nie tylko umożliwi, ale ułatwi przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego.” II. „Zarząd URSUS S.A. informuje, że w dniu 17 października 2018 roku Emitent powziął informację o konieczności uzupełnienia braków formalnych złożonego w dniu 10 października 2018 r. wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Spółka wykona zobowiązanie w zakreślonym przez Sąd terminie. Niniejsza informacja poufna stanowi etap procesu w rozumieniu art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE) zwanego dalej "Rozporządzeniem". Na powyższy etap składają się następujące zdarzenia: 1. Podjęcie decyzji o przystąpieniu do sporządzania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego; 2. Złożenie wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego; 3. Otwarcie postępowania przez właściwy Sąd. Na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia, Spółka wraz z publikacją niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia ww. informacji poufnej, podając jednocześnie uzasadnienie istnienia przesłanek opóźnienia ujawnienia informacji poufnych wskazanych w art. 17 ust. 4 pkt a – c Rozporządzenia. Głównym powodem opóźnienia publikacji informacji poufnej w zakresie ochrony prawnie uzasadnionych interesów Spółki była poważnie i bezpośrednio zagrożona kondycja finansowa Spółki, w sytuacji gdy nie mają zastosowania przepisy dotyczące upadłości bądź restrukturyzacji, a niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej zagrażałoby interesom akcjonariuszy, wierzycieli oraz Spółce. Ustalenia w tym zakresie dokonane zostały w oparciu o regulację przepisów Prawa Restrukturyzacyjnego w zakresie początku ochrony dłużnika. Ujawnienie informacji o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o otwarcie postępowania układowego Spółki na podstawie ustawy Prawo Restrukturyzacyjne przed wydaniem postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, spowodowałoby działania prawne niektórych wierzycieli zmierzające do uszczuplenia środków obrotowych Spółki, co w konsekwencji uniemożliwiłoby działalność operacyjną Spółki, realizację postępowania restrukturyzacyjnego i oznaczałoby znaczącą szkodę dla akcjonariuszy Spółki i pozostałych wierzycieli. Opóźnienie publikacji informacji poufnej, do czasu wydania przez Sąd postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego ma na celu ochronę Spółki, jej akcjonariuszy i kontrahentów, a wynika z przepisów Ustawy Prawo Restrukturyzacyjne. Zgodnie z Ustawą z dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego przez Sąd, Spółka będzie podlegać ochronie prawnej przed wierzycielami, na podstawie przepisów Ustawy, co w opinii Zarządu nie tylko umożliwi, ale ułatwi przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego.”

Inne komunikaty