Notowania

TBULL: strona spółki
8.11.2018, 20:30

TBL Rejestracja akcji serii F w KDPW

Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”) wydał komunikat nr ONP/2018/132, zgodnie z którym 37.889 akcji Spółki serii F zostanie zarejestrowanych w KDPW w dniu 9 listopada 2018 r. pod kodem ISIN PLTBULL00024.
Warunek, o którym mowa w opublikowanym przez Emitenta raporcie bieżącym nr 43/2018 zostanie więc spełniony, a akcje Spółki serii F z dniem 9 listopada 2018 r. zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Inne komunikaty