Notowania

ATC Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd Arctic Paper S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku:
Raport roczny za 2018 rok: 18.03.2019 r. Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok: 18.03.2019 r. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku: 9.05.2019 r. Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku: 20.08.2019 r. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku: 8.11.2019 r. Zarząd Arctic Paper S.A. oświadcza, iż Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w §83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz.259) („Rozporządzenie”). Spółka nie będzie publikować również odrębnego jednostkowego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia. Jednocześnie Spółka informuje, że na podstawie §101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku. Podstawa prawna przekazania raportu: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) §83 ust. 1 oraz ust. 3 i §103 ust. 1.

Inne komunikaty