Notowania

BML Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd "BIOMED - LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Uniwersyteckiej 10 (dalej: "Spółka"), KRS 0000373032, Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 Statutu Spółki zwołuje na dzień 6 grudnia 2018 r. na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z porządkiem obrad oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Załączniki

Inne komunikaty