Notowania

BML Zawarcie umowy o dofinansowanie z Ministrem Inwestycji i Rozwoju

Zarząd "BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. (dalej: "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018 niniejszym informuje o zawarciu w dniu 16 listopada 2018 r. z Ministrem Inwestycji i Rozwoju umowy o dofinansowanie Projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego innowacyjnych i wysoko wyspecjalizowanych produktów leczniczych” w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego („CBR”) dla doskonalenia technologii związanych z wakcynologią w zapobieganiu gruźlicy oraz immunologią w terapii choroby nowotworowej. Celem utworzenia CBR jest wdrożenie na rynek produktów cechujących się innowacyjnością w skali międzynarodowej oraz stanowiących odpowiedź na zapotrzebowanie klientów: znacząco udoskonalonych szczepionek BCG oraz, w pierwszej kolejności znacząco udoskonalonego, a następnie nowego produktu leczniczego Onko BCG. Budowa CBR przełoży się również na istotne zwiększenie mocy produkcyjnych tych strategicznych preparatów i umocni pozycję rynkową Spółki. Centrum Badawczo-Rozwojowe powstanie w ramach infrastruktury zakładu produkcyjnego Spółki w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 10. Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych na inwestycję wynosi 24.960.995,00 zł netto. Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) przyznaje Emitentowi dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 14.976.597,00 zł, co stanowi 60 % kwoty kosztów kwalifikowalnych. Emitent zobowiązany jest do złożenia do Instytucji Zarządzającej w terminie do dnia 10 stycznia 2019 r. dokumentów potwierdzających źródła finansowania projektu w kwocie 9.984.398,00 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie, inwestycja ma zostać zrealizowana w okresie kwalifikowalności kosztów projektu, który kończy się w dniu 30 czerwca 2020 roku. Emitent zobowiązany jest zachować trwałość projektu przez okres 3 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji projektu. W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają istotnie od stosowanych powszechnie dla tego typu umów. Emitent publikuje niniejszą informację, z uwagi na przyszły potencjalny wpływ przedmiotowego dofinansowania na rozwój i wyniki finansowe Emitenta.

Inne komunikaty