Notowania

PEM Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje iż w dniu 21 listopada 2018 roku, pomiędzy Spółką, PEM Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Pl. Europejski 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000554867 („Poręczyciel 1”), MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, Pl. Europejski 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542 („Poręczyciel 2”) oraz ING Bank Śląski S.A., z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459 („Bank”), zawarty został aneks do umowy kredytowej („Umowa Kredytu”), o zawarciu której Spółka informowała RB 28/2017.
Na podstawie Umowy Kredytowej Spółce został udzielony kredyt w łącznej wysokości 30.000.000 PLN, w tym w kwocie 5.000.000 PLN („Kredyt na Rachunku”) oraz w kwocie 25.000.000 PLN („Kredyt Terminowy”). Aneks z dnia 21 listopada 2018 roku („Aneks”) reguluje między innymi zwiększenie Kredytu Terminowego z kwoty 25.000.000 PLN do kwoty 40.000.000 PLN („Kredyt Terminowy I”), tj. o kwotę 15.000.000 PLN. Termin spłaty udzielonego Spółce Kredytu Terminowego I oznaczono na 30 grudnia 2022 roku. Spłata Kredytu Terminowego I następować będzie w ratach zgodnie z harmonogramem wskazanym w Umowie Kredytu. Umowa Kredytu przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty przez Spółkę Kredytu Terminowego I. Zabezpieczeniem Kredytu na Rachunku oraz Kredytu Terminowego I („Kredyt”) są: 1. przelew na rzecz Banku wierzytelności przysługujących Poręczycielowi 1, Poręczycielowi 2 z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi; 2. oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 ust. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101) do kwoty 54.000.000 PLN; 3. poręczenie cywilne udzielone przez Poręczyciela 1 do kwoty 54.000.000 PLN, 4. poręczenie cywilne udzielone przez Poręczyciela 2 do kwoty 18.000.000 PLN, 5. oświadczenie Poręczyciela 1 o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 ust. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101) do kwoty 54.000.000 PLN, oraz 6. oświadczenie Poręczyciela 2 o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 ust. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101) do kwoty 18.000.000 PLN. Umowa Kredytu, Aneks, Umowa Poręczenia 1 oraz Umowa Poręczenia 2 nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Poręczyciela 1.

Inne komunikaty