Notowania

KVT Nabycie przez Krynica Vitamin S.A. nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 grudnia 2018 r. Spółka zawarła z Piotrem Czachorowskim umowę sprzedaży, na mocy której Spółka nabywa od Piotra Czachorowskiego, pełniącego w Spółce funkcję Prezesa Zarządu prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Matyldy 35 (działka oznaczona numerem ewidencyjnym 71) za cenę ok. 4.426.332,00 zł („Umowa Sprzedaży”), przy czym strony ustaliły, że kwota w wysokości 886.332,00 zł zostanie zapłacona przez Spółkę do dnia 6 grudnia 2018 r., a kwota w wysokości 3.540.000,00 zł do dnia 14 grudnia 2018 r. Jednocześnie z zawarciem Umowy Sprzedaży ww. nieruchomości Pan Piotr Czachorowski dokonał na rzecz Spółki darowizny obejmującej nieruchomość gruntową (działka oznaczona numerem ewidencyjnym 3/196) i udział wynoszący 1/3 części we współużytkowaniu wieczystym niezabudowanej nieruchomości gruntowej (działka oznaczona numerem ewidencyjnym 72), sąsiadujących z nabywaną w ramach Umowy Sprzedaży ww. nieruchomością.
Pozostałe zapisy umowy sprzedaży oraz umowy darowizny ww. nieruchomości zawierają postanowienia typowe dla tego rodzaju umów.

Inne komunikaty