Notowania

SKH Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej w Skarbiec Holding S.A.

Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 06 grudnia 2018 otrzymał na podstawie art. 386 §2 w zw. z art. 369 §5 Kodeksu spółek handlowych, rezygnację pana Andrzeja Sykulskiego z pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja wchodzi w życie z chwilą złożenia jej Spółce.
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Inne komunikaty