Notowania

ATP Żądanie uzupełnienia porządku obrad.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że do Spółki w dniu 6 grudnia 2018 roku wpłynęło żądanie akcjonariusza Spółki Rockfield Holding AG, który powołując się na art. 401 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577) - ,,k.s.h.’’), zażądał umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 28 grudnia 2018 roku na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Załogowej 17, wskazanego poniżej punktu jako punktu porządku obrad oznaczonego nr 14:
• podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 k.s.h., upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych. Powyższe żądanie zostało zgłoszone w terminie wymaganym art. 401 § 1 k.s.h. tj. nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a ponadto żądanie spełnia wymogi art. 401 § 1 k.s.h. tj. zostało zgłoszone przez akcjonariusza, który posiada ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki oraz zawiera uzasadnienie proponowanego punktu porządku obrad wraz z projektami uchwał. Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki, zgodnie z art. 401 § 2 zdanie 2 k.s.h. ogłasza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 grudnia 2018 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Załogowej 17, wprowadzone na żądanie akcjonariusza Spółki. Nowy porządek obrad otrzymuje następujące brzmienie: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie zaopiniowania spraw, które mają stanowić przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia. 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2017/2018 zakończony w dniu 30 czerwca 2018 roku wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta i sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2017/2018 zakończonym w dniu 30 czerwca 2018 roku. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2017/2018 zakończony w dniu 30 czerwca 2018 roku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2017/2018 zakończonym w dniu 30 czerwca 2018 roku, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz przedstawienie wyników oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku osiągniętego przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2017/2018 zakończonym w dniu 30 czerwca 2018 roku. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2017/2018 zakończony w dniu 30 czerwca 2018 roku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2017/2018 zakończonym w dniu 30 czerwca 2018 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto w kwocie 7 745 779,53 zł, osiągniętego przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2017/2018 zakończonym w dniu 30 czerwca 2018 roku. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017/2018 zakończonym w dniu 30 czerwca 2018 roku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017/2018 zakończonym w dniu 30 czerwca 2018 roku. 11. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą kompleksowej oceny sytuacji ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2017/2018 zakończonym w dniu 30 czerwca 2018 roku, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz podjęcie przez Walne Zgromadzenie stosownej uchwały w sprawie tej oceny. 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2017/2018 zakończonym w dniu 30 czerwca 2018 roku. 13. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sposobu wypełniania przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2017/2018 zakończonym w dniu 30 czerwca 2018 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 k.s.h., upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Nowy punkt porządku obrad w stosunku do pierwotnego porządku obrad zawartego w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 listopada 2018 roku stanowi punkt 14 powyższego porządku obrad. Treść projektu uchwały dotyczącego spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ Spółki jest następująca: Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 k.s.h., upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych §1 Zgoda na nabycie akcji własnych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka") działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 362 § 2 i art. 393 pkt 6 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 - ,,k.s.h.’’) wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na zasadach i warunkach określonych w niniejszej uchwale. §2 Upoważnienie do nabycia akcji własnych Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 k.s.h., jak również do określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych, z zastrzeżeniem warunków i trybu określonych w niniejszej uchwale. §3 Warunki nabycia akcji własnych Spółki 1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje zwykłe na okaziciela Spółki w pełni pokryte w liczbie nie większej niż 1.218.381 (słownie: milion dwieście osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden), o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda i które stanowią łącznie 20% kapitału zakładowego Spółki, w dniu podjęcia niniejszej uchwały. 2. Akcje własne Spółki mogą zostać nabyte według decyzji Zarządu: a) w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki; b) w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji, które to zaproszenia będą skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki; c) w drodze przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki; d) w transakcjach dokonywanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; e) w transakcjach poza rynkiem regulowanym, w szczególności w transakcjach pakietowych lub w drodze umów cywilnoprawnych; f) w inny sposób, według uznania Zarządu Spółki. 3. Akcje własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem wybranej firmy inwestycyjnej. 4. Akcje własne zostaną nabyte w celu: a) umorzenia, dokonywanego jako umorzenie dobrowolne; b) zaoferowana do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, c) innych celów według uznania Zarządu, po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki. 5. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia i określenia ceny nabycia akcji własnych przez Spółkę, przy czym cena za jedną akcję nie może być niższa 2.30 zł (słownie: cztery złote dwadzieścia groszy) za jedną akcję oraz większa niż 4.20 zł (słownie: cztery złote dwadzieścia groszy) za jedną akcję. 6. Akcje własne zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, która nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w § 4 niniejszej Uchwały. 7. Spółka może nabywać akcje własne w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 1 stycznia 2022 roku. 8. Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu końcowego upoważnienia lub przed nabyciem maksymalnej liczby akcji własnych przewidzianej niniejszą uchwałą. 9. Upoważnia się Zarząd do wiążącego określania sposobu postępowania w przypadku braku precyzyjnych rozstrzygnięć odnośnie sposobu organizacji i przeprowadzenia skupu akcji własnych uregulowanego w niniejszej uchwale. 10. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do wskazania w drodze uchwały ostatecznego celu nabycia akcji własnych oraz podania go do publicznej wiadomości. Decyzję w przedmiocie ostatecznego celu nabycia akcji własnych, Zarząd Spółki powinien podjąć najpóźniej po zakończeniu skupu akcji własnych, w terminach określonych przepisami prawa. § 4 Utworzenie kapitału rezerwowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 396 § 5 k.s.h. postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości [_] zł (słownie: [_]) przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych zgodnie z § 1 i § 3 punktem 4 niniejszej uchwały, wraz z kosztami ich nabycia i przeniesieniu do tego kapitału kwoty pochodzącej z utworzonego z zysku części kapitału zapasowego Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. § 5 Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Jednocześnie Zarząd ATLANTA POLAND S.A. przekazuje do publicznej wiadomości: treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 grudnia 2018r. oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, uwzględniające przedstawioną wyżej zmianę porządku obrad.

Załączniki

Inne komunikaty