Notowania

ATP Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ATLANTA POLAND S.A.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje o ogłoszeniu przez (1) Spółkę, (2) Rockfield Holding AG oraz (3) Rockfield Jurata Sp. z o.o. („Wzywający”) za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. dnia 6 grudnia 2018 roku wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki, poza akcjami posiadanymi przez Wzywających, tj. 2.468.957 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela („Akcje”) wyemitowanych przez Spółkę i uprawniających do wykonywania 40,53 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Wezwanie”).
Wezwanie zostało ogłoszone na podstawie art. 74 ust. 1 oraz art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 512) („Ustawa”), a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r. poz. 1748) („Rozporządzenie”). Po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający zamierzają osiągnąć łącznie 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, czemu odpowiada 6.091.904 (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcji Spółki. Cena za jedną Akcję w Wezwaniu została ustalona na 4.20 zł (słownie: cztery złote dwadzieścia groszy). Podmiotami nabywającymi Akcje w Wezwaniu są: (1) Spółka nabywająca 20% Akcji oraz (2) Rockfield Holding AG nabywający 20,53 % Akcji. Zabezpieczenie w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, zostało ustanowione w formie blokady środków pieniężnych na rachunku Spółki oraz Rockfield Holding AG, na okres nie krótszy niż do czasu zakończenia Wezwania. W przypadku braku przedłużenia lub skrócenia okresu przyjmowania zapisów w Wezwaniu zgodnie z przepisami Rozporządzenia, zapisy potrwają od 7 stycznia 2019 roku do 6 lutego 2019 roku. Pełny tekst Wezwania załączony jest do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Załączniki

Inne komunikaty