Notowania

SKH Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 06.12.2018 r. otrzymał od akcjonariusza Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., w związku porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r., informację o zamiarze zgłoszenia osoby pana Piotra Stępniaka oraz Pana Raimondo Eggink na kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki.
Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez pana Piotra Stępniaka oraz pana Raimondo Eggink spełniają oni kryteria niezależności stawiane członkom Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z informacją otrzymaną od akcjonariusza pan Piotr Stępniak wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu otrzymaną od akcjonariusza (i) zgodę pana Raimondo Eggink na powołanie do Rady Nadzorczej Spółki, (iii) życiorys pana Raimondo Eggink oraz (iii) życiorys pana Piotra Stępniaka. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty