Notowania

GLG Otrzymanie od Instytutu Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie, Oddział w Pszczynie wypowiedzenia umowy w zakresie realizacji Projektu TNBC.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 13/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. oraz kolejnych raportów dotyczących zawartej z Instytutem Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie, Oddział w Pszczynie („Wykonawca”) umowy o współpracy („Umowa") w zakresie realizacji projektu rozwoju terapii celowanej wobec potrójnie negatywnego raka piersi („Projekt TNBC”), Zarząd GLG Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 grudnia 2018 r. otrzymał od Wykonawcy wypowiedzenie Umowy („Wypowiedzenie”).
W uzasadnieniu Wypowiedzenia wskazano, że jego przyczyną jest brak uiszczenia należności przez Spółkę na rzecz Wykonawcy wynikającej z Umowy. Zarząd Spółki wskazuje, że zamierza uregulować ww. należność po uzyskaniu kolejnej płatności zaliczkowej dla środków z dotacji w Projekcie TNBC od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz podjąć działania w celu wznowienia współpracy z Wykonawcą.

Inne komunikaty