Notowania

TBULL: strona spółki
10.12.2018, 22:44

TBL Koszty emisji akcji serii F (uzupełnienie raportu bieżącego nr 25/2018)

Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje informacje, o których mowa w punktach 12 i 13 opublikowanego przez Spółkę raportu bieżącego nr 25/2018, w zakresie emisji przez Spółkę akcji serii F:
A. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 1.360,1 tys. zł, z tym: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 760,6 tys. zł, b) koszty wynagrodzenia subemitentów: brak, c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 503,9 tys. zł, d) koszty promocji oferty: 95,6 tys. zł. Powyższe kwoty nie są ujmowane w księgach rachunkowych Emitenta kosztowo, lecz zmniejszają one kapitał zapasowy Spółki o kwotę 1360,1 tys. zł – zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości. B. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na 1 akcję Spółki serii F: 35,90 zł. Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 pkt. 12 i 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Inne komunikaty