Notowania

TBULL: strona spółki
20.12.2018, 22:52

TBL Odpis aktualizujący składniki aktywów

W nawiązaniu do informacji przekazanych przez T-Bull S.A. („Spółka”, „Emitent”) w raporcie półrocznym za I półrocze 2018 r. oraz w raporcie bieżącym nr 42/2018, Zarząd Spółki informuje jak poniżej.
W dniu 20 grudnia 2018 r. Emitent oszacował, mając na względzie zasadę ostrożności, że wynikająca z ksiąg rachunkowych Spółki wartość części jej składników aktywów, tj. siedmiu wyprodukowanych i opublikowanych przez Emitenta gier (prezentowanych jako wartości niematerialne i prawne) jest wyższa od korzyści ekonomicznych, jakie te gry przyniosą w okresie ich ekonomicznej użyteczności. Przeprowadzona ocena poskutkowała ustaleniem, że wartość tych składników aktywów jest niższa niż ich wartość wynikająca z ksiąg rachunkowych o 1.040.000,75 PLN. W związku z powyższym w dniu 20 grudnia 2018 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego przedmiotowe składniki aktywów (przeszacowanie in minus) o ww. kwotę 1.040.000,75 PLN, co przełoży się na wyniki finansowe Spółki na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 r. Emitent jednocześnie zwraca uwagę na osiągnięte przez Spółkę wyniki: - suma bilansowa na dzień 30 września 2018 r.: 18,82 mln zł, - zysk netto za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 r.: 2,46 mln zł.

Inne komunikaty