Notowania

ECHO: strona spółki
28.12.2018, 11:12

ECH Rezygnacja osoby zarządzającej Emitenta

Zarząd Echo Investment S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Emitenta oświadczenie Pana Piotra Gromniaka pełniącego funkcje Wiceprezesa Zarządu o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Emitenta ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2018 roku.
Oświadczenie nie zawiera przyczyny złożonej rezygnacji. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Inne komunikaty