Notowania

MERIT: strona spółki
4.01.2019, 20:22

MEI Odpis aktualizacyjny wartości aktywów

Zarząd MERIT INVEST S.A. („ Emitent”) informuje, że w związku z rozpoczętymi pracami nad sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2018 rok, po dokonaniu wstępnej wyceny instrumentów finansowych na dzień bilansowy, podjął decyzję o utworzeniu odpisu z tytułu utraty wartości udziałów PS24 Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, w kwocie 300.000 zł, tj. w wysokości odpowiadającej 100% wartości księgowej na dzień sporządzenia ostatniego raportu okresowego, tj. 30.09.2018 roku. Decyzja została podjęta zgodnie z zaleceniami biegłego rewidenta ze względu na prowadzone aktualnie postępowanie sanacyjne PS24 Sp. z o.o. Emitent na dzień 31 grudnia 2018 rok posiadał mniejszościowe udziały w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników PS24 Sp. z o.o. (40,00%) o wartości nominalnej 1.438.500 zł. Odpis w kwocie 300.000 zł zostanie ujęty w sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2018 rok. Dokonanie odpisu stanowi operację o charakterze księgowym i nie wpływa na bieżącą działalność operacyjną Spółki.

Inne komunikaty