Notowania

PROMISE: strona spółki
14.01.2019, 18:09

PRO Wybór biegłego rewidenta.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 14 stycznia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt. 9 Statutu Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz działając na podstawie kompetencji określonych w § 19 ust. 1 pkt. 16 Statutu Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za rok 2018.
Wybranym podmiotem uprawnionym do zbadania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok jest firma PWB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Arcybiskupa Antoniego Baraniaka 88 C, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 2678. Wybór biegłego rewidenta został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa z audytorem na dokonanie badania sprawozdań finansowych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta zostanie zawarta na czas określony, niezbędny dla wykonania przedmiotu umowy.

Inne komunikaty