Notowania

OTLOG: strona spółki
25.01.2019, 17:10

OTS Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. w związku z odbyciem w dniu 25 stycznia 2019 r. Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (Zgromadzenie Obligatariuszy), Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent, Spółka), przekazuje w załączeniu protokół Zgromadzenia Obligatariuszy (zawierający w szczególności treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy) wraz z załącznikami (listą obecności i dokumentami wykazującymi umocowanie uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy będących pełnomocnikami obligatariuszy) oraz nowy tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji serii D (WEO), uwzględniający zmiany WEO uchwalone przez Zgromadzenie Obligatariuszy.
Zgodnie z treścią uchwały nr 2 podjętej na Zgromadzeniu Obligatariuszy, Spółka informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmianę WEO przewidzianą uchwałą nr 2 podjętą na Zgromadzeniu Obligatariuszy. Tym samym WEO zostały zmienione poprzez ustalenie daty wykupu na dzień 15 lutego 2021 r. oraz w zakresie, w jakim odnoszą się do terminu na emisję przez Emitenta obligacji serii H, poprzez ustalenie go na dzień 15 lutego 2019 r.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-02-21
OTS Zawarcie porozumienia z Głównym Akcjonariuszem w sprawie zasilenia płynności w formie dokapitalizowania lub pożyczki podporządkowanej
6,20
0,00
2020-02-21
OTS Rozwiązanie kluczowej umowy zawartej przez spółkę zależną Emitenta
6,20
0,00
2020-02-21
OTS Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy
6,20
0,00
2020-02-19
OTS Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia
6,30
-1,59
2020-02-12
OTS Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia
6,45
0,00
2020-02-05
OTS Powzięcie informacji o przyznaniu Spółce czasowego zabezpieczenia powództwa (interim measure award) przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu (Sąd Arbitrażowy)
6,10
0,00
2020-01-31
OTS Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta
6,25
0,00
2020-01-24
OTS Powzięcie informacji o zamiarze realizacji przez Allianz ZB d.o.o. rzekomych uprawnień wynikających z umowy zastawu na części akcji w kapitale zakładowym Luka Rijeka d.d.
6,15
0,00
2020-01-24
OTS Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia
6,30
-2,38
2020-01-22
OTS Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 12.02.2020 r.
5,15
+24,27