Notowania

BML Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA ("Emitent", "Spółka") działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: rozporządzenie) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:
- raport roczny za okres roku obrotowego 2018 r. - 30 kwietnia 2019 r. (wtorek) - raport kwartalny za okres I kwartału 2019 r. - 30 maja 2019 r. (czwartek) - raport półroczny za okres I półrocza 2019 r. - 30 września 2019 r. (poniedziałek) - raport kwartalny za okres III kwartału 2019 r. - 29 listopada 2019 r. (piątek) Zgodnie z § 79 ust.2 Rozporządzenia, Spółka w 2019 roku nie będzie publikowała raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Inne komunikaty