Notowania

BML Zawarcie aneksu z Ministrem Inwestycji i Rozwoju w sprawie Centrum Badawczo Rozwojowego

Zarząd "BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. (dalej: „Emitent”, "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018 oraz 42/2018 niniejszym informuje o zawarciu w dniu 28 stycznia 2019 r. z Ministrem Inwestycji i Rozwoju aneksu do umowy z dnia 16 listopada 2018 r. o dofinansowanie Projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego innowacyjnych i wysoko wyspecjalizowanych produktów leczniczych” w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiotem aneksu jest przesunięcie na dzień 30 czerwca 2019 r. terminu, do którego Emitent zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające źródła finansowania projektu w kwocie 9.984.398,00 zł. Zgodnie z Projektem, wartość inwestycji została przewidziana na kwotę 24 960 995,00 zł netto, zaś wysokość dotacji stanowi 60 % wartości kosztów kwalifikowanych, tj.: 14 976 597,00 zł netto.

Inne komunikaty