Notowania

ECHO: strona spółki
30.01.2019, 17:19

ECH Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd ECHO INVESTMENT S.A. (dalej: Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:
Raporty kwartalne: - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. - w dniu 30 maja 2019 r. (czwartek). - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. - w dniu 27 listopada 2019 r. (środa). Raport półroczny - skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. - w dniu 17 września 2019 r. (wtorek). Raporty roczne: - jednostkowy raport roczny za rok 2018 r. - w dniu 21 marca 2019 r. (czwartek). - skonsolidowany raport roczny za rok 2018 r. - w dniu 21 marca 2019 r. (czwartek). Emitent oświadcza, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i ust. 5 Rozporządzenia, w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Podstawa prawna: § 80 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., Nr. 757).

Inne komunikaty