Notowania

BLIRT: strona spółki
2.02.2019, 13:46

BLR Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za IV kw. 2018 r. oraz za okres I-IV kw. 2018 r.

Zarząd BLIRT S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w związku z finalizacją procesu sporządzenia danych finansowych za IV kw. 2018 r. oraz odpowiednio za okres I-IV kw. 2018 r. podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.
Wstępne wyniki finansowe Spółki za IV kw. 2018 r. kształtują się następująco:  przychody ze sprzedaży: 3,5 mln zł (wobec 2,6 mln zł w IV kw. 2017 r.; wzrost o 35%),  wynik netto: zysk 1,0 mln zł (wobec straty 0,4 mln zł w IV kw. 2017 r.). Wstępne wyniki finansowe Spółki za okres I-IV kw. 2018 r. kształtują się następująco:  przychody ze sprzedaży: 7,9 mln zł (wobec 6,5 mln zł w 2017 r.; wzrost o 22%),  wynik netto: strata 1,7 mln zł (wobec straty 3,5 mln zł w 2017 r.). W ocenie Zarządu Emitenta za wzrost przychodów Spółki w IV kwartale 2018 r. oraz uzyskany dodatni wynik finansowy odpowiadają przede wszystkim zintensyfikowane działania sprzedażowe oraz konsekwentna realizacja strategii przyjętej jeszcze w 2016 r. Częściowo poprawa wyników finansowych jest też efektem obserwowanej sezonowości zamówień tj. wzrostu zamówień w końcu roku. Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych począwszy od III kw. 2017 r. Emitent przypomina, że ostateczne wyniki finansowe za IV kw. 2018 r. oraz za okres I-IV kw. 2018 r. zostaną przekazane w raporcie kwartalnym, który zostanie opublikowany w dniu 8 lutego 2019 r.

Inne komunikaty