Notowania

EXA Zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa), Zarząd Examobile S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 8.02.2019 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69. ust. 1 pkt 2 Ustawy od Pana Wojciecha Kozy (dalej: Akcjonariusz) o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Examobile S.A. Pełna treść otrzymanego od Akcjonariusza zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty