Trwa ładowanie...
bEDGAPYR
Notowania
ATLASEST: strona spółki
20.02.2019, 15:51

ATL Zmiana stanu posiadania akcji Spółki

Raport Bieżący nr 2/2019 z dnia 20 lutego 2019
Zmiana stanu posiadania akcji Spółki Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie od Fragiolig Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, pod adresem Esperidon 5 (4 piętro), Strovolos, 2001, Nikozja („FHL’) o przekroczeniu progu 90% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce, o następującej treści: „Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), działając w imieniu i na rzecz FHL (FHL działającą również w imieniu i na rzecz Atlas International Holdings Limited („AIHL”), jako stron działających w porozumieniu i będących stronami porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie), niniejszym informujemy, że w wyniku zawarcia w dniu 19 lutego 2019 r. na rynku głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. opisanej poniżej transakcji dotyczącej nabycia akcji Spółki, FHL i AIHL posiadają łącznie 42.252.568 akcji Spółki reprezentujących 90,18% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 42.252.568 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, które stanowią 90,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, przy czym: (i) FHL jest beneficjentem rzeczywistym (ang. beneficial owner) (poprzez Euroclear Nominees Limited ) oraz posiada bezpośrednio łącznie 35.791.145 akcji Spółki reprezentujących 76,39% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 35.791.145 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, które stanowią 76,39% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki; oraz (i) AIHL posiada bezpośrednio 6.461.423 akcji Spółki reprezentujących 13,79% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 6.461.423 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, które stanowią 13,79% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Struktura posiadania akcji Spółki przez FHL zmieniła się w wyniku transakcji nabycia akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przeprowadzonej przez FHL w dniu 19 lutego 2019 r., która, wraz ze wszystkimi transakcjami nabycia akcji zawartymi przez FHL na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 10 stycznia 2019 r. do 19 lutego 2019 r. doprowadziła do przekroczenia przez FHL progu 90% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki (łącznie z akcjami posiadanymi przez AIHL) („Transakcja”). Przed przeprowadzeniem Transakcji FHL i AIHL posiadały łącznie 41.852.568 akcji Spółki reprezentujących 89,33% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 41.852.568 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, które stanowiły 89,33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, przy czym: (i) FHL był beneficjentem rzeczywistym (ang. beneficial owner) (poprzez Euroclear Nominees Limited ) oraz posiadał bezpośrednio, łącznie 35.391.145 akcji Spółki reprezentujących 75,54% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 35.391.145 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, które stanowiły 75,54% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki; oraz (i) AIHL posiadała bezpośrednio 6.461.423 akcji Spółki reprezentujących 13,79% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 6.461.423 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, które stanowiły 13,79% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Podmioty zależne FHL i AIHL nie posiadają akcji Spółki. FHL, AIHL ani ich podmioty zależne nie zawarły umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. (c) Ustawy o Ofercie, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. FHL, AIHL ani ich podmioty zależne nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy o Ofercie. Ron Izaki, rezydent Izraela, jest ostatecznym podmiotem dominującym FHL i AIHL oraz w rezultacie – Spółki. AIHL jest kontrolowana przez IGMG Ltd, która jest kontrolowana przez Coralcliff Ltd (która również kontroluje FHL). Coralcliff Ltd jest kontrolowana przez RIZ Europe (Luxembourg) S.a.r.l., która jest kontrolowana przez RIGRE GmbH. RIGRE GmbH jest kontrolowana przez RIG Investments GmbH & Co KG. RIG Investments GmbH & Co KG jest kontrolowana przez Rig Investments S.a.r.l., która jest kontrolowana przez Rona Izakiego. Komplementariuszem RIG Investments GmbH & Co KG jest RIG Investments GmbH, która jest kontrolowana przez RIG International Ltd. RIG International Ltd jest bezpośrednio kontrolowana przez Rona Izakiego.” Podstawa prawna: Art. 70 w związku z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.512 ze zmianami).

Załączniki

Inne komunikaty

bEDGAPZz