Notowania

AQUATECH: strona spółki
14.03.2019, 11:46

AQT Uchwała KDPW w sprawie podziału akcji spółki (split)

Zarząd spółki AQUATECH S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że na wniosek Emitenta w dniu 14.03.2019 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjął uchwałę nr 129/2019 w sprawie wyznaczenia dnia podziału (wymiany) notowanych na rynku NewConnect akcji Spółki. Na mocy Uchwały nr 129/2019 Zarząd KDPW w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki , wyznaczył dzień 21 marca 2019 r., jako dzień podziału notowanych na rynku regulowanym 118.000 (sto osiemnaście tysięcy) akcji Spółki o wartości nominalnej 1.00 zł (jeden złoty) każda, na 1.180.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0.10 zł (dziesięć groszy) każda. Zarząd Emitenta wyjaśnia, że uchwała Zarządu KDPW S.A. została podjęta na wniosek Emitenta w związku z uchwalonym zmniejszeniem wartości nominalnej akcji (split) przy jednoczesnym zwiększeniu ich ilości przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki z dnia 05 listopada 2018 roku dokonane uchwałą nr 3. Treść uchwały NWZ Emitenta została podana do publicznej wiadomości przez Emitenta raportem bieżącym 15/2019 z dnia 06.11.2019r. Rejestracja zmian Statutu spółki w związku z podziałem akcji nastąpiła w dniu 04.02.2019 r. o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2019 z dnia 05.02.2019 r.

Inne komunikaty