Notowania

TAURONPE: strona spółki
15.03.2019, 17:19

TPE Utworzenie rezerwy oraz związana z tym zmiana szacunkowych wyników Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za 2018 r. i IV kwartał 2018 r.

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w ramach prac nad sporządzeniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r., działając zgodnie z MSR 37 Rezerwy, zidentyfikował konieczność utworzenia w IV kwartale 2018 r. rezerwy w Segmencie Sprzedaży na kontrakty rodzące obciążenia w wysokości 214 mln zł.
Podstawą utworzenia rezerwy było dokonanie szacunku wpływu regulacji prawnych dotyczących ustabilizowania cen dostarczania energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w 2019 r., a w szczególności ustawy z 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych ustaw („Ustawa”), na wyniki finansowe Segmentu Sprzedaż Grupy Kapitałowej Emitenta. Rezerwa dotyczy przede wszystkim umów na dostawę energii dla gospodarstw domowych (tzw. taryfa G). Emitent podkreśla, iż rezerwa została oszacowana w oparciu o stan prawny obowiązujący na 31 grudnia 2018 r. i będzie aktualizowana na kolejne daty bilansowe zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w tych datach. O prowadzonych analizach prawnych i księgowych dotyczących ujęcia wspomnianych wyżej regulacji w sprawozdaniach finansowych Grupy TAURON, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2019 z 26 lutego 2019 r. Biorąc pod uwagę fakt utworzenia rezerwy oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z 26 lutego 2019 r. Emitent poniżej prezentuje zaktualizowane szacunkowe wyniki finansowe Grupy TAURON za 2018 r. i IV kwartał 2018 r. (a) 2018 r. Przychody ze sprzedaży: 18 122 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 3 375 mln zł, w tym: - EBITDA segmentu Wydobycie: (207) mln zł - EBITDA segmentu Wytwarzanie: 731 mln zł - EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 517 mln zł - EBITDA segmentu Sprzedaż: 321 mln zł EBIT (zysk operacyjny): 791 mln zł Ujemne różnice kursowe: (83) mln zł Zysk brutto: 505 mln zł Zysk netto: 207 mln zł Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 3 672 mln zł (b) IV kwartał 2018 r. Przychody ze sprzedaży: 4 820 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 403 mln zł, w tym: - EBITDA segmentu Wydobycie: (113) mln zł - EBITDA segmentu Wytwarzanie: 82 mln zł - EBITDA segmentu Dystrybucja: 561 mln zł - EBITDA segmentu Sprzedaż: (131) mln zł EBIT (strata operacyjna): (515) mln zł Ujemne różnice kursowe: (20) mln zł Strata brutto: (584) mln zł Strata netto: (648) mln zł Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 1 347 mln zł Dług netto na 31 grudnia 2018 r.: 8 629 mln zł Wskaźnik dług netto/EBITDA na 31 grudnia 2018 r.: 2,54x (w kalkulacji wskaźnika nie uwzględniono zadłużenia w wysokości 1,54 mld zł wynikającego z wyemitowanych obligacji podporządkowanych). Ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w zaudytowanym skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za 2018 r.

Inne komunikaty